Reklama

środa, 7 lutego 2018

W Urzędzie Pracy w Zawierciu odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy


W  Urzędzie Pracy w Zawierciu odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

W  ostatnim tygodniu  stycznia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu odbyło się  pierwsze w tym roku posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Posiedzenia zostało podzielone  na kilkanaście podpunktów.


W pierwszym podpunkcie Dyrektor PUP  Pan Andrzej Rus zapoznał członków Rady z aktualną sytuacją na rynku pracy w powiecie zawierciańskim. Jak przedstawił Dyrektor PUP w Zawierciu,


- Na koniec grudnia 2017r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu zarejestrowanych było ogółem 3640 osób bezrobotnych, w tym 57% stanowiły kobiety, tj. 2065 osób. W miesiącu sprawozdawczym zarejestrowano ogółem 409 osób bezrobotnych, w tym 379 osób poprzednio pracujących i 30 osób dotychczas niepracujących. Spośród zarejestrowanych w grudniu 2017 r.,  50 osób zarejestrowano po raz pierwszy i 359 osób po raz kolejny. W ww. okresie z ewidencji wyłączono 417 osób bezrobotnych, w tym 207 osób z powodu podjęcia pracy (niesubsydiowanej -145 osób i subsydiowanej – 62 osoby). Dla porównania na koniec grudnia 2016 roku w PUP Zawiercie zarejestrowanych było ogółem 4566 osób (w tym 2431 kobiet), tj. o 926 osób więcej, niż na koniec grudnia ubiegłego roku. Najwyższy poziom bezrobocia odnotowano w PUP Zawiercie w lutym 2017r., tj. 4821 osób bezrobotnych. Począwszy od marca ubiegłego roku liczba bezrobotnych sukcesywnie malała. Na koniec grudnia 2017r. w tut. Urzędzie zarejestrowanych było ogółem 3640 osób bezrobotnych, tj. o 1181 osób bezrobotnych mniej w porównaniu do lutego 2017r. Najwyższą stopę bezrobocia na terenie powiatu zawierciańskiego odnotowano w m-cu lutym 2017 r.-11,7%. W kolejnych miesiącach stopa bezrobocia systematycznie spadała. Na koniec listopada 2017r. wynosiła na terenie powiatu zawierciańskiego 9,1%, tj.  o 2,6 punktu procentowego mniej, niż w lutym ubiegłego roku. Na koniec grudnia 2017r. największą grupę stanowili bezrobotni mieszkańcy z Zawiercia, (46% ogółu zarejestrowanych). Udział % bezrobotnych mieszkańców z poszczególnych gmin powiatu zawierciańskiego, przedstawiał się następująco: Łazy 12%, Ogrodzieniec ok. 8%, Poręba i Szczekociny po 7%, Włodowice i Kroczyce 6%, Pilica 5%, Żarnowiec 2% i Irządze ok.1%.

Andrzej Rus podkreślił, że obecnie na rynku pracy pracodawcy bardzo  dużo  zwracają uwagi  na doświadczenia przyszłego pracownika oraz że coraz więcej młodych ludzi kształci się na kierunkach,  gdzie zawody są już  zbyt zapełnione fachowcami,  co utrudnia znalezienie pracy wśród młodych ludzi. W kolejnych  podpunktach  posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy przedstawiane były m.in.

 - wnioski o wydanie opinii w sprawie  struktury wydatkowania przydzielonych algorytmem środków Funduszu Pracy i pozyskanych przez PUP środków Funduszu Pracy oraz pozyskanych przez Powiatowy Urząd Pracy środków  Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w 2018 roku. Podział wydatków Funduszu Pracy został dopasowany do optymalnego zabezpieczenia działań łagodzących sytuację na lokalnym rynku pracy na miarę wielkości przydzielonych środków, zapotrzebowania ze strony partnerów rynku pracy oraz specyfiki struktury bezrobocia powiatu zawierciańskiego. Wniosek Powiatowego Urzędu Pracy został jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie przez Powiatową Radę Rynku Pracy.


-  podział środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2018 r. innych fakultatywnych zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu. Podział środków został jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie przez Powiatową Radę Rynku Pracy.

-  wnioski w sprawie wyrażenia zgody na dokonywanie zmian struktury wydatkowania bez zasięgania opinii PRRP jeżeli zmiany te nie przekraczają 10% kwoty wartości w ramach poszczególnych limitów środków Funduszu Pracy. Wniosek Powiatowego Urzędu Pracy został jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie przez Powiatową Radę Rynku Pracy.

- przedstawienie planu szkoleń grupowych i indywidualnych dla osób bezrobotnych na 2018 r. Plan szkoleń został opracowany na podstawie wykazu potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych i poszukujących pracy, na które składają się: wskazania w indywidualnych planach działania, wskazania osób bezrobotnych i poszukujących pracy, wskazania pracowników urzędu pracy oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i najliczniejsze oferty zgłoszone do PUP w 2017 r. 

Plan szkoleń został jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie przez Powiatową Radę Rynku Pracy.

Podczas ostatniego podpunktu w Urzędzie Pracy w Zawierciu zostało  zaopiniowanie przez Powiatową Radę Rynku Pracy wniosków: Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu otwarcia nowego kierunku kształcenia - technik sterylizacji medycznej oraz Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica  w Zawierciu dotyczący otwarcia kierunku kształcenia technik mechanik z kwalifikacją użytkowanie obrabiarek skrawających oraz technik mechanik z kwalifikacją organizacja i nadzorowanie  procesów produkcji.
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Reklama

Reklama
Reklama